Doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. LL.M.

Vývojové a inženýrské služby

Vývojové a inženýrské služby

 • Smluvní výzkum a vývoj
 • Technický dozor investora
 • Kompletní inženýring pro investora
Expertní a mediační služby

Expertní a mediační služby

 • Řešení stavebních vad a poruch
 • Optimalizace stavebních technologií
 • Mimosoudní řešení sporů ve stavebnictví
Soudně znalecké služby

Soudně znalecké služby

 • Soudně znalecké posudky
 • Odborná stanoviska soudního znalce
 • Spolupráce při rozhodčím a mediačním řízení

Vlastní vývoj

Dlouholetá spolupráce v odborné, pedagogické i výzkumné činnosti s Fakultou stavební VUT v Brně

Dlouholetá spolupráce v odborné, pedagogické i výzkumné činnosti s Fakultou stavební VUT v Brně


Odkud člověk vyšel, tam se rád vrací, zejména když kontakt nebyl nikdy přerušen. Osobní naplnění preferovaného  úzkého spojení teorie s praxí je radostným faktem. S tím spojená možnost čerpat teoretické podklady do praxe a současně předávat praktické pohledy v pedagogické i vývojové oblasti je opravdu  přínosná pro všechny zúčastněné a posunuje české stavebnictví výrazně vpřed.

Dík patří zejména partnerům ze Stavební fakulty VUT v Brně 
Ústavu pozemního stavitelství  http://pst.fce.vutbr.cz
Ústavu technologie stavebních hmot a dílců http://www.fce.vutbr.cz/thd
Ústavu betonových a zděných konstrukcí http://www.bzk.fce.vutbr.cz
Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb http://tst.fce.vutbr.cz
Ústavu stavební ekonomiky a řízení   http://www.fce.vutbr.cz/EKR
Ústavu technických zařízení budov  https://www.tzb.fce.vutbr.cz/
a samozřejmě i Centru AdMaS jako významnému výzkumnému centru  https://admas.eu/

Spolupráce s Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně


Tato spolupráce vznikla v době mého  přípravného studia pro soudně znaleckou činnost a postupně vygradovala do obhajoby habilitace a získání titulu docent pro obor soudní inženýrství na tomto ústavu. Ve své odborné činnosti tuto spolupráci budu rád rozvíjet a prohlubovat 

Spolupráce s Ústavem práva a právní vědy o.p.s. Praha


Ve své odborné a expertní činnosti jsem v řadě případů návrhem optimalizace technického řešení odstranění vad a poruch přispěl nejen k úspěšnému věcnému výsledku, ale zejména k zamezení exkalace problémů a rozporů  do soudního sporu. V současné době přetížení soudů a finančně, časově i psychicky náročného soudního řízení se prohlubuje tendence k hledání mimosoudního řešení sporů. V této oblasti pak hraje roli rozhodčí řízení ale zejména mediace jako zákonná možnost řešení sporů. V oblasti obchodní mediace a zejména pak mediace ve stavebnictví je velmi málo profesně zkušených odborníků. Možnost spojení stavební odbornosti s profesní znalostí procesních postupů v mediaci a hledání mimosoudního řešení mne přivedla k profesnímu  studiu na Ústavu práva a právní vědy v Praze jako na vysoce prestižním ústavu v programu LL.M. - Master of Laws - specializace Rozhodce a mediátor. Kromě znalostí mi toto studium přineslo velkou řadu kontaktů v odborném právním světě a pro mé zákazníky pak jasnou oporu pro hledání a úspěšné řešení případných problémů a sporů o vady a poruchy ve stavebnictví.
V "Aktuality" na tomto webu jsou uváděny odborné články potvrzující tuto mou činnost. Disertační práci na téma " Optimalizace technického řešení jako podpora pro mimosoudní řešení sporů o vady a poruchy ve stavebnictví" rád poskytnu na vyžádání.

Spolupráce se společností AWAL s.r.o. - Expertní a projekční kancelář


V dlouholeté spolupráci máme možnost a jistotu vzájemné spolupráce na odborné a expertní úrovni nejen v jednotlivých případech, ale komplexně při rozvoji profese stavebních izolací a střešních plášťů jakož i materiálů pro tyto účely 

Spolupráce s expertní kanceláří Doc.Ing.Roman Vávra, PhD.


Tato spolupráce poskytuje možnost názorového tříbení v případě složitých případů hledání komplexní strategie předcházení a vedení sporů ve staveb včetně právně a technicky relevantního prokázání příčin a je obohacující o možnost vzájemné podpory a poskytnutí možné profesně expertní součinnosti.

Spolupráce se znalostními a znaleckými organizacemi


V profesní i expertní úrovni rád spolupracuji se znalostními a znaleckými  pracovišti mimořádné excelence :

Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně
Centrum AdMaS stavební fakulty VUT v Brně
Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
Stavební fakulta Českého vysokého učení v Praze
Kloknerův ústav Českého vysokého učení v Praze
Stavební fakulta Technické univerzity VŠB v Ostravě
Stavebná fakulta Technické univerzity Bratislava
Ústav práva a právní vědy o.p.s. Praha
Expertní kancelář Doc.Ing.Roman Vávra, PhD.  Praha 
Expertní a znalecká kancelář A.W.A.L. s.r.o. Praha
Znalecká kancelář Znalci a odhadci spol. s r.o. Brno
Expertní a projekční kancelář RKNT s.r.o. 

Aktuality

Sofistikovaný způsob jak znechutit znalce a podpořit hledání mimosoudního řešení sporů

Sofistikovaný způsob jak znechutit znalce a podpořit hledání mimosoudního řešení sporů


Na takovéto sofistikované způsoby je české legislativní a zákonodárné prostředí skutečným odborníkem. Zejména když do toho vnáší své názory každy poslanec s absolvovanou základní školou. 
Ten úžasný krok se jmenuje Zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Kromě znalečného - tedy odměny za výkon činnosti znalce - které se po desetiletích snah podařilo probojovat z původních 300,- Kč/hod na výši maximálně 450,- Kč/hod přináší ještě povinnost přezkoušení znalce každých 5 let. 
To je opravdu komický faktor - kdo by měl být větším odborníkem v daném oboru než znalec? Pominu-li časovou náročnost, pak nevím, kde Ministerstvo spravedlnosti najde lidi do zkušebních komisí, kteří budou většími odborníky než znalci sami a kteří budou ochotni vysedávat někde v komisi.
K tomu přičtěme, že vážnost znalce v současnosti bohužel výrazně klesá a ani soud si jich často neváží jako svého podpůrného článku. A jejich roli nebrání ani proti právníkům obou protistran, kteří mají jediný cíl a to znalecký názor zpochybnit.
Nový zákon o znalcích tím vytváří velmi pozitivní prostředí pro další úbytek znalců (za posledních 10 let se počet znalců snížil z původních 12.000 na 9.000 v roce 2019 a současných ca. 7.500 po nástupu nového zákona o znalcích)  a pro další nárust doby a nákladů soudních procesů. 
Přirozeným vývojem tak za nedlouhou dobu dospějeme k tomu, že si všichni uvědomí, že je lepší se dohodnout na společném řešení vzniklých problémů než se bezhlavě soudit. 

Ke spolupráci na technicky podloženém mimosoudním řešení sporů o vady a poruchy ve stavebnictví jsem 
"vždy připraven"!

Pro ilustraci pár názorů kolegů z oboru:
https://www.ceska-justice.cz/2019/09/znalec-lukas-kristek-novy-zakon-samy-bic-zadny-cukr/
https://www.zchlegal.cz/blog/novy-zakon-o-znalcich-znaleckych-kancelarich-a-znaleckych-ustavech
http://slepaspravedlnost.cz/justice-a-znalci/novy-zakon-o-znalcich-i-dil/
http://slepaspravedlnost.cz/justice-a-znalci/novy-zakon-o-znalcich-ii-dil/

a zejména
https://www.ceska-justice.cz/blog/zakon-znalcich-paralyzovat-ceskou-justici/
https://www.ceska-justice.cz/blog/zakon-znalcich-paralyzovat-ceskou-justici-ii/

Když udělají chybu všichni, je lépe se dohodnout než vyvolávat soudní řízení

Když udělají chybu všichni, je lépe se dohodnout než vyvolávat soudní řízení


V mnoha případech, a zejména u nestandartních stavebních projektů, může dojít k podcenění projektové i přípravné etapy z důvodů různých – nákladových, časových i odborných.

To byl i případ projektu obnovy historického zámeckého objektu, který ale nespadal do ochrany památkové péče.

Majitel a investor byť v dobré vůli o obnovu v maximálně možném dodržení historické podstaty ale postupoval bez dostatečné poradenské podpory z oblasti památkové péče a rovněž projektant podcenil obnovu historických omítek a na ně přenesených fresek pouze stručnou zmínkou : provedení barokní omítky. A jako nosnou vrstvu navrhl na obnovený prkenný záklop rákosovou rohož a na ni omítkovou vrstvu charakterizovanou jen jako „barokní omítku“ navíc s rozporem v uvedení její tloušťky v různých částech projektu.

Výsledek byl bohužel tristní – po provedení náročných prací s obnovou fresek došlo k destrukci celé omítkové vrstvy včetně rákosové rohože odpojené od prknného záklopu.

Chyby lze shledat v jednotlivých etapách následně :

     Chybějící stavebně historický průzkum
     Podceněná projekční příprava omezená pouze na stručný popis rákosové rohože a „barokní omítky“ navíc zatížená chybami v uvedení různých tlouštěk omítky
     Podceněná technologická příprava – chybějící přesná receptura „barokní omítky“
     Podcenění přesného technologického popisu provedení omítkové směsi, zejména z důvodu zatížení rákosové rohože a způsobu jejího kotvení – tzv. rákosové omítky počítaly s poměrně tenkovrstvou a lehkou omítkou a ne se současnými omítkovými směsmi navíc provedených ve větších tloušťkách
     Nezajištěný autorský dozor projektanta zřejmě z důvodů finančních úspor
     Nedůsledný a odborně zřejmě nedostatečně fundovaný technický dozor investora
     Nedůsledný přístup odborné profesně způsobilé realizační firmy k rozporování nedostatků v projekční i technicko-technologické  přípravě

Celkově shrnuto – každý ze zúčastněných nese svůj podíl na vzniku poruchy a řešení problému cestou soudního sporu by představovalo běh na velmi dlouhou trať s výraznými náklady na celé soudní řízení a ve výsledku lze předjímat rozhodnutí soudu s přisouzením viny dílčím způsobem každé ze zúčastněných stran. Tedy výsledek ve formě určitého podílu na krytí nákladů na odstranění poruchy. Což může být způsob, na kterém se mohou všichni zúčastnění dohodnout mimosoudně a rychle a navíc ušetřit výrazné náklady na soudní řízení.

Zkoušky odolnosti spoje ve smyku a proti odlupování jako východisko pro predikci funkčnosti a spolehlivosti oprav hydroizolační folie

Zkoušky odolnosti spoje ve smyku a proti odlupování jako východisko pro predikci funkčnosti a spolehlivosti oprav hydroizolační folie


V expertní oblasti se stále častěji setkávám s požadavkem  najít případné poruchy a jejich příčiny a navrhnout způsob jejich odstranění, ale  současně posoudit stávající stav ploché střechy a zejména hydroizolační vrstvy a vyjádřit se k její možné další životnosti.

S tím je spojena i otázka možné opravitelnosti ať již lokální nebo plošné natavením nové vrstvy folie. Kromě mikroskopické analýzy povrchu stávající folie v tomto případě hraje rozhodující roli zkouška odolnosti spoje ve smyku a proti odlupování. 

Na obrázku je horní fotografie zkoušky ve smyku, kdy je zřetelné, že k přetržení vzorku došlo nikoli ve spoji, ale ve hmotě nové folie. Z hlediska funkčnosti a spolehlivosti případné opravy pak tato zkouška dává pozitivní informaci. 

Na fotografii uprostřed je zachycena zkouška odolnosti proti odlupování ve spoji, kdy je zřejmé, že k odtržení došlo ve hmotě folie a nikoli k odloupnutí na rozhraní povrchů folií. Tento stav pak potvrzuje funkčnost a spolehlivost případně provedené opravy.

Na spodní fotografii je ale vidět, že k odloupnutí došlo na rozhraní povrchů folií a tak i když vyšla zkouška odolnosti ve smyku, jednoznačná funkčnost a spolehlivost případné opravy je tímto limitována a nelze případnou opravu prohlásit za dlouhodoběji spolehlivou.

Pokud by přitom vyšla i zkouška ve smyku negativně, je nutno prohlásit stávající folii za neopravitelnou a podle rozsahu poškození je nutno doporučit celkovou výměnu. 

Pro podrobné prohlédnutí fotek prosím klikněte levým tlačítkem myši na obrázek, zadejte "otevřít na nové kartě" a tam lze obrázek libovolně zvětšit.
Mikroskopická analýza stavu povrchu folie jako východisko pro predikci její možné další životnosti

Mikroskopická analýza stavu povrchu folie jako východisko pro predikci její možné další životnosti


V expertní oblasti se stále častěji setkávám s požadavkem  najít případné poruchy a jejich příčiny a navrhnout způsob jejich odstranění, ale  současně posoudit stávající stav ploché střechy a zejména hydroizolační vrstvy a vyjádřit se k její možné další životnosti.

Pro možnost predikce spolehlivosti oprav a možné další životnosti hydroizolační vrstvy jsou však laboratorní zkoušky a zejména mikroskopická analýza jednoznačně nezbytné.

Významná je i analýza stavu povrchu folie, která nejen dokumentuje stav její povrchové  degradace, ale přináší i informaci o možnosti opravitelnosti dílčích vad natavením další vrstvy  folie v lokálních místech nebo spojením plošných vysprávek.

Na horní fotografii je mikroskopický snímek nové folie. Prostřední snímek ukazuje povrch folie po 20 letech užívání, kdy folie byla chráněna vrstvou geotextilie a násypem kačírku a je zřejmé, že rozdíly ve vzhledu povrchu nejsou patrné. Na spodním snímku pak je folie po 15 letech přímé expozice vůči povětrnostním vlivům a UV záření a je zřejmá výrazná krakeláž povrchu, která dává předpoklad problémového natavení další vrstvy folie pro opravy.

Pro podrobné prohlédnutí fotek prosím klikněte levým tlačítkem myši na obrázek, zadejte "otevřít na nové kartě"
a tam lze obrázek libovolně zvětšit.

Tyto předpoklady odvozené z mikrofotografií je nutné doplnit laboratorními zkouškami odolnosti spoje ve smyku a odolnosti v odloupnutí, které pak jednoznačně možnost, funkčnost a spolehlivost případných oprav prokážou.

Mikroskopická analýza stavu folie na řezu jako východisko pro predikci její možné další životnosti

Mikroskopická analýza stavu folie na řezu jako východisko pro predikci její možné další životnosti


V expertní oblasti se stále častěji setkávám s požadavkem  najít případné poruchy a jejich příčiny a navrhnout způsob jejich odstranění , ale  současně posoudit stávající stav ploché střechy a zejména hydroizolační vrstvy a vyjádřit se k její možné další životnosti.

 Pro možnost predikce spolehlivosti oprav a možné další životnosti hydroizolační vrstvy jsou však laboratorní zkoušky a zejména mikroskopická analýza jednoznačně nezbytné.

 Na obrázku je nahoře mikrofotografie nové folie na řezu, kdy je z mikroskopického měřítka jasná celková tloušťka i tloušťka UV odolné vrstvy.

Na fotografii uprostřed je folie po 20 letech užívání při položení na tepelné izolaci z EPS s vrstvou separační geotextilie. Úbytek celkové tloušťky je zcela zřejmý a i při předpokladu použití folie tl. 1,2 mm je výrazný. Naopak spodní fotografie dokumentuje folii po ca. 15 letech užívání rovněž na tepelné izolaci z EPS, kdy úbytek tloušťky a zejména tloušťka UV odolné vrstvy ukazuje na použití vysoce kvalitní folie s minimální změnou tloušťky.

Pro podrobné prohlédnutí fotek prosím klikněte levým tlačítkem myši na obrázek, zadejte "otevřít na nové kartě" a tam lze obrázek libovolně zvětšit

Pokud výsledky mikroskopické analýzy přinesou zjištění o úbytku celkové tloušťky větším než 30% , je doporučitelná její kompletní výměna.

Když však mikroskopická analýza ukáže úbytek celkové tloušťky folie do 10%  při výborné tloušťce UV odolné vrstvy a dobrého stavu povrchu, což pak ještě potvrdí dobré výsledky zkoušek odolnosti spoje a to po 15 letech užívání, pak lze predikovat další spolehlivou životnost při zajištění průběžné kvalitní údržby a doporučitelném ověření stavu hydroizolační folie po dalších 5 letech.

 Laboratorní zkoušky nové folie však v případě rozsáhlejších a náročnějších projektů jsou doporučitelné zejména pro určení kvality folie z hlediska tloušťky její UV odolné vrstvy a homogenity hmoty.

 

Zobrazit archiv aktualit

Reference

Nejmenovaný památkově chráněný zámek v nejmenovaném městě

Nejmenovaný památkově chráněný zámek v nejmenovaném městě


Věcně smutná a technicky nepříjemná věc je skutečnost, když na dokončeném projektu obnovy památkově chráněného objektu po dokončení náročných prací v interieru spojených s obnovou povrchů a přenášením fresek se vyskytne fatální havárie. 
A to taková, že spadne celá omítková vrstva, která byla pracně vytvořena a na kterou byly přeneseny ještě pracněji původní fresky.
V rámci expertní činnosti jsem byl přizván k řešení technického problému, ale po seznámení se všemi skutečnostmi a podklady bylo zřejmé, že kromě věcného problému jde o synergii vlivů, kdy každý z účastníků výstavby od investora přes zadavatele, projektanta, VDS a subdodavatele až po TDI má každý svůj díl másla na hlavě. 
Soudní spor, ke kterému se to hrotilo, se mi podařilo sofistikovaným adresným rozborem všech příčin a problémů, zatím utlumit a přesvědčit všechny účastníky, aby se pokusili o vzájemnou dohodu směřující k co nejrychlejšímu a technicky funkčnímu odstranění této havárie. 
A že je lepší se společně dohodnout a věnovat finanční prostředky resp. součinnost na odstranění tohoto problému než je vydávat za nekonečné kroky v soudním sporu a obrovské náklady na právní zastoupení a znalecké posudky. 
Věc zatím není dořešena, ale již prvotní utlumení původní bojovné nálady všech zúčastněných  považuji za úspěch. 
Odborné stanovisko znalce k možnému technickému řešení vad a poruch a odhadu nákladů na jejich odstranění

Odborné stanovisko znalce k možnému technickému řešení vad a poruch a odhadu nákladů na jejich odstranění


Pro objednatele fyzickou osobu bylo zpracováno odborné stanovisko znalce k možnému technickému řešení vad a poruch projevujících se na rodinném domu postaveném v roce 1909, který od té doby nebyl technicky udržován a kdy v ulici proběhlo budování inženýrských sítí v hlubokých výkopech. Navíc se objekt nachází v lokalitě s jílovým podložím. 
Hlavním problémem byl vznik trhlin ve zdivu po provedení inženýrských sítí a uvedení ulice do původního stavu. Dále se vyskytly výrazné projevy vlhkosti zdiva v suterenu stoupající svislými konstrukcemi až do úrovně prvního podlaží a problém houpání stropů nad prvním podlažím jakož i uhnilých prvků střešního krovu v místech uložení na zdivu.
Po podrobné prohlídce objektu, zjištění ústních informací a prostudování naštěstí zachovalých fragmentů původní projektové dokumentace byla zpracována analýza stávajícího stavu, navrženy technologie k odstranění vad a poruch, popsány potřebné přípravné a realizační kroky včetně výkazů výměr jako podklad pro případné výběrové řízení a na závěr k výkazu výměr pak zpracovány rozpočty v úrovni ceníkových cen jako orientační podklad pro finanční rozvaju investora. 
Příjemné na této zakázce byla možnost pomoci člověkovi, který se v problematice stavebnictví obtížně orientuje a nádherná byla práce s původní projektovou dokumentaci a jejím provedením.
Audit a predikce životnosti střešního pláště obchodní centrum Praha 28.000 m2

Audit a predikce životnosti střešního pláště obchodní centrum Praha 28.000 m2


Obchodní centrum bylo postupně dobudováváno po jednotlivých etapách. V současné době se záměrem umístit na střechy maximum fotovoltaiky bylo vedením přijato moudré rozhodnutí  nejprve zjistit stav a možnou další životnost střešních plášťů , který má zhruba 28.000 m2 celkové plochy. Tato plocha se skládá ze zhruba deseti různých dílčích ploch v různých výškových úrovních. 
Audit byl proveden místním šetřením, sondami a průzkumy v průběhu dubna a května. Náročná fáze auditu pak byla provedení laboratorních zkoušek, zpracování všech získaných poznatků, dat a závěrečného doporučení.
Vizuální prohlídka střešního pláště a všech detailů s doplněním mechnického prověření spojů a detailů zkušební jehlou byla doplněna vlhkostním průzkumem s využitím impedanční defektoskopie a odběrem vzorků ze sond ke stanovení skutečné skladby na jednotlivých střešních plochách, zjištění skutečné vlhkosti a zejména pro získání vzorků hydroizolační folie pro ověření mechanické pevnosti spojů a mikroskopický průzkum stavu a struktury folie. Zejména mikroskopický průzkum stavu folie přinesl vysoce pozitivní výsledky jejího stávajícího stavu a na tomto základě možnost predikce další životnosti min.15 let.
Tento v mé praxi zatím nejnáročnější audit přinesl pro investora velmi pozitivní závěry v tom, že hydroizolační folie kromě zjevných mechanických poškození, dílčích rozlepení folie ve spojích a hlavně ne zcela dobře řešených detailů napojení je ve velmi dobrém stavu s perspektivou další životnosti min. 15 let a vlhkost tepelné izolace se vyskytuje pouze v místech lokálních poruch. 
Závěrečné doporučení auditu pak vyloučilo nutnost výměny kompletní skladby střešního pláště, poukázalo na nutnost provést celkovou opravu střechy před umístěním fotovoltaiky, pro umístění fotovoltaiky pak zpracovat samostaný projekt opatření souvisejících se zesílením a ochranou hydroizolace v místech jejího umístění a zejména potom poukázalo na bezpodmínečnou nutnost průběžného a systematického servise a údržby.
Posouzení stavu a poruch a predikce živostnosti střešního pláště ZŠ Brno

Posouzení stavu a poruch a predikce živostnosti střešního pláště ZŠ Brno


Střešní plášť objektu stáří ca. 40 let byl v roce 2000 kompletně rekonstruován s využitím hydroizolační folie PVC P firmy SARNAFIL volně položené s přitížením kačírkem.
V průběhu posledních 5 let se projevovalo zatékání do interierů, které bylo odstra%nováno dílčími opravami ne vždy kvalitně provedenými.
Při prohlídce střešního pláště kromě dílčích vad a poruch byl zjištěn závažnější problém a to vytržení kotvení folie v přechodu z vodorovné plochy na svislé plochy atiky s následným napnutím i deformacemi folie a nebezpečím protržení uvloněnými kotevními rohovými lištami.
Laboratorní zkoušky folie ukázali přes její 20 let starý původ ještě výbornou kondici s možností predikce další životnosti minimálně 10 let. 
Nebylo tedy nutno doporučovat jako nezbytnou kopletní rekonstrukci, ale při nutnosti okamžité opravy kotvení v přechodu vodorovná - svislá plocha a dalších dílčích zjištěných poruch bylo možno investora takto uklidnit a umožnit mu rozložení nákladů pro komplexní řešení stavu střechy do více let a dílčích etap 
Audit střešního pláště před ukončením záruky - obchodní centrum 18.000 m2

Audit střešního pláště před ukončením záruky - obchodní centrum 18.000 m2


Před ukončením záruční doby střešního pláště  dostavovaných objektů obchodního centra byl proveden audit stavu střešního pláště včetně zjištění příčin projevujícího se zatékání.
Komplexní audit včetně impedanční defektoskopie, zpracování vlhkostní mapy, provedení sond a odběru vzorků pro laboratorní zkoušky zjistil dvě různé skladby lišící se v materiálu tepelné izolace, kdy převážná část plochy byla provedena s tepelnou izolací z polystyrenu, menší část ale byla provedena v minerálně vláknitých deskách i když v projektu byla rovněž izolace z polystyrenu. 
Příčinou zatékání byly jednak místá mechanického poškození, která byla početná, neboť na střeše obchodního centra je velké množství technologického a vzduchotechnického zařízení vyžadujícícho průběžný přístup a údržbu. A v těchto místech bohužel docházelo k mechanickému poškození folie, což nemohlo být považováno za reklamovatelné vady.
V mnoha místech bylo ale zjištěno rozlepování folie ve spojích a v mnoha místech vadně provedené detaily a tyto vady byly reklamovány. 
V místech zatékání, kde byla tepelná izolace provedena z polystyrenu, nebyla zjištěna zvýšená vlhkost tepelné izolace a tedy snížení jejich tepelně technických vlastností.
Naopak v ploše, kde byla v rozporu s projektem provedena tepelná izolace z minerálně vláknitých desed, byla zjištěna vysoká vlhkost tepelné izolace, která zcela znehodnotila její  tepelně technické vlastnosti. Tato vada byla reklamována a zhotovitel musel vyměnit tepelnou izolaci na celé ploše.
Audit střešního pláště před uplynutím záruky v tomto případě znamenal pro investora a uživatele výrazné úspory nákladů, které by na opravy musel vynaložit, pokud by nebyly provedeny v rámci záruk.
Zobrazit archiv referencí

Technická mediace

Rutinní nebo expertní přístup? Obojí má své důvody i specifika jakož i možnosti. A chce to jen trochu kreativity !

Rutinní nebo expertní přístup? Obojí má své důvody i specifika jakož i možnosti. A chce to jen trochu kreativity !


Vady a poruchy ve stavebnictví bývají ve většině případů vyvolané synergií řady dílčích negativních vlivů v investorské přípravě stavby, v procesu projektování, v etapě výstavby a konečně i v etapě užívání. Bohužel je to daň současné době, která na jedné straně je vysoce náročná na obsah i formu stavebního díla a jeho účelu, na straně druhé však je negativně poznamenaná mnohdy chybějící odborností osob v celém procesu zapojených a zejména pak tlakem na rychlost procesu při nejnižší možné ceně za činnosti jednotlivých odborných profesí. Důsledek se pak mnohdy dostavuje ve formě vad nebo v horších případech i poruch stavebních konstrukcí a objektů.

V případě dobré vůle všech zúčastněných lze tyto problémy řešit rychle a konstruktivně, ale vždy s vynaložením dodatečných nákladů neuvažovaných ve sjednané ceně díla.

Vzhledem k nákladům na tyto vyvolané práce však mnohdy dochází k názorovým odlišnostem na příčinu vzniku problému a tím i na finanční podíl zúčastněných na jeho odstranění. A vznikající konflikt vede nejen k časovým průtahům při odstraňování problému, ale ve většině případů i ke sporům, které vzhledem ke složitosti celého stavebního procesu od investorské přípravy stavby přes projektovou přípravu a realizaci stavby až po její užívání odhalují řadu nedostatků na straně každého zúčastněného a jejich exaktní právní řešení obvykle nepřináší naplnění individuálních představ zúčastněných stran sporu o jeho řešení.

Celý text na :

https://stavba.tzb-info.cz/izolace-strechy-fasady/20100-reseni-stavebnich-vad-a-poruch-rutinni-postup-nebo-expertni-pristup
Velmi zajímavý a inspirativní článek

Velmi zajímavý a inspirativní článek


Výhody a nevýhody mediace obchodních sporů
JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.   10.11.2015

Šetřit manažerský čas…

…a spořit peníze

Ochrana obchodních vztahů a ochrana dobrého jména

Kontrola nad průběhem řízení a nad výstupem

Neformálnost, pružnost a komplexnost

A dalo by se pokračovat…

Nevýhody a jejich léky

Přímá vykonatelnost mediační dohody


Celý článek na :

https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/vyhody-a-nevyhody-mediace-obchodnich-sporu

Proč se soudit a kazit si vztahy, když je možné najít dobrý kompromis

Proč se soudit a kazit si vztahy, když je možné najít dobrý kompromis


Hledání cesty k řešení sporů o vady a poruchy ve stavebnictví

Případné vady nebo poruchy ve stavebnictví se v mnoha případech daří vyřešit po vzájemné dohodě obou stran. V případě nemožnosti se shodnout se bohužel spor obvykle vyhrocuje do soudního řízení, které je ale prakticky zdlouhavé, ve svém průběhu i výrazně nákladné a v konci mnohdy oboustranně neuspokojivé. Existuje ale i cesta rychlejší, méně nákladná a obvykle ústící do konstruktivního výsledku, a to je spolupráce s odborníky v právní i technické oblasti – cesta tzv. mediace.

V případě civilních sporů o vady a poruchy ve stavebnictví neplatí uváděná průměrná délka soudního řízení vzhledem k tomu, že velmi obvykle k takovému řízení soud stanovuje znalce, který si určí své termíny pro zpracování posudku podle složitosti problému. A vzhledem k tomu, že tento posudek obvykle nebývá jednoznačně některou ze stran přijat, není výjimkou vyžádání posudku revizního. Délku soudního řízení rovněž výrazně prodlužují odvolání a vyžádání dalších podkladů, a tak soudní řízení o vady a poruchy ve stavebnictví bývají záležitostí několika roků.

A nejde jen o čas, po celou tu dobu strany sporu platí své právníky a tyto náklady se nenápadně, ale systematicky šplhají v závěru do překvapivých částek. A v mnoha případech výsledek soudního řízení nepřinese uspokojivé řešení pro žádnou ze stran sporu.

Příčina bývá hlubší, než si mnohdy odborná veřejnost uvědomuje, neboť obecné souvislosti jsou mnohdy mimo zřetel běžné praxe. Vady a poruchy ve stavebnictví bývají ve většině případů vyvolané synergií řady dílčích negativních vlivů v investorské přípravě stavby, v procesu projektování, v etapě výstavby a konečně i v etapě užívání. Bohužel je to daň současné době, která na jedné straně je vysoce náročná na obsah i formu stavebního díla a jeho účelu, na straně druhé však je negativně poznamenaná mnohdy chybějící odborností osob v celém procesu zapojených a zejména pak tlakem na rychlost procesu při nejnižší možné ceně za činnosti jednotlivých odborných profesí. Důsledek se pak mnohdy dostavuje ve formě vad nebo v horších případech i poruch stavebních konstrukcí a objektů.

V případě dobré vůle všech zúčastněných lze tyto problémy řešit rychle a konstruktivně, ale vždy s vynaložením dodatečných nákladů neuvažovaných ve sjednané ceně díla.

Vzhledem k nákladům na tyto vyvolané práce však mnohdy dochází k názorovým odlišnostem na příčinu vzniku problému, a tím i na finanční podíl zúčastněných na jeho odstranění. Vznikající spor následně vede nejen k časovým průtahům při odstraňování problému, ale ve většině případů i k soudním sporům, které vzhledem ke složitosti celého stavebního procesu od investorské přípravy stavby přes projektovou přípravu a realizaci stavby až po její užívání odhalují řadu nedostatků na straně každého zúčastněného a jejich exaktní právní řešení obvykle nepřináší naplnění individuálních představ zúčastněných stran sporu o jeho řešení.

Celý článek na :

https://stavba.tzb-info.cz/izolace-strechy-fasady/20605-hledani-cesty-k-reseni-sporu-o-vady-a-poruchy-ve-stavebnictvi

Certifikace

Certifikát IES


Certifikát IES

Jmenování docentem


Jmenování docentem

Diplom LL.M.


Diplom LL.M.

Jmenování znalcem


Jmenování znalcem

Autorizace


Autorizace

Diplom CSc.


Diplom CSc.

Kontakt

Kontaktní údaje
Doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
Sídlo: Pulkrábkova 3, 621 00 Brno
Kancelář centrální : Mírová 87/2 679 04 Adamov //// Kanceláře oblastní : Praha, Ostrava a Teplice - Novosedlice /// Slovensko - Bratislava a Liptovský Mikuláš
+420 603 530 445
info@tichomirov.com
azme8gw
10543295
DIČCZ54042816

Archiv aktualit

❮ Zpět na výpis aktualit
Fotografie
© 2021 Doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. | Administrace

Tato stránka používá malé soubory ukládané ve vašem prohlížeči (tzv. cookies) pro zajištění všech funkcí a měření návštěvnosti.

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat nebo cookies smazat.

Rozumím