Doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. LL.M.

Vývojové a inženýrské služby

Vývojové a inženýrské služby

 • Smluvní výzkum a vývoj
 • Technický dozor investora
 • Kompletní inženýring pro investora
Expertní a mediační služby

Expertní a mediační služby

 • Řešení stavebních vad a poruch
 • Optimalizace stavebních technologií
 • Mimosoudní řešení sporů ve stavebnictví
Soudně znalecké služby

Soudně znalecké služby

 • Soudně znalecké posudky
 • Odborná stanoviska soudního znalce
 • Spolupráce při rozhodčím a mediačním řízení

Spolupráce a vývoj

Dlouholetá spolupráce v odborné, pedagogické i výzkumné činnosti s Fakultou stavební VUT v Brně

Dlouholetá spolupráce v odborné, pedagogické i výzkumné činnosti s Fakultou stavební VUT v Brně


Odkud člověk vyšel, tam se rád vrací, zejména když kontakt nebyl nikdy přerušen. Osobní naplnění preferovaného  úzkého spojení teorie s praxí je radostným faktem. S tím spojená možnost čerpat teoretické podklady do praxe a současně předávat praktické pohledy v pedagogické i vývojové oblasti je opravdu  přínosná pro všechny zúčastněné a posunuje české stavebnictví výrazně vpřed.

Dík patří zejména partnerům ze Stavební fakulty VUT v Brně 
Ústavu pozemního stavitelství  http://pst.fce.vutbr.cz
Ústavu technologie stavebních hmot a dílců http://www.fce.vutbr.cz/thd
Ústavu betonových a zděných konstrukcí http://www.bzk.fce.vutbr.cz
Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb http://tst.fce.vutbr.cz
Ústavu stavební ekonomiky a řízení   http://www.fce.vutbr.cz/EKR
Ústavu technických zařízení budov  https://www.tzb.fce.vutbr.cz/
a samozřejmě i Centru AdMaS jako významnému výzkumnému centru  https://admas.eu/

Spolupráce s Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně


Tato spolupráce vznikla v době mého  přípravného studia pro soudně znaleckou činnost a postupně vygradovala do obhajoby habilitace a získání titulu docent pro obor soudní inženýrství na tomto ústavu. Ve své odborné činnosti tuto spolupráci budu rád rozvíjet a prohlubovat 

Spolupráce s Ústavem práva a právní vědy o.p.s. Praha


Ve své odborné a expertní činnosti jsem v řadě případů návrhem optimalizace technického řešení odstranění vad a poruch přispěl nejen k úspěšnému věcnému výsledku, ale zejména k zamezení exkalace problémů a rozporů  do soudního sporu. V současné době přetížení soudů a finančně, časově i psychicky náročného soudního řízení se prohlubuje tendence k hledání mimosoudního řešení sporů. V této oblasti pak hraje roli rozhodčí řízení ale zejména mediace jako zákonná možnost řešení sporů. V oblasti obchodní mediace a zejména pak mediace ve stavebnictví je velmi málo profesně zkušených odborníků. Možnost spojení stavební odbornosti s profesní znalostí procesních postupů v mediaci a hledání mimosoudního řešení mne přivedla k profesnímu  studiu na Ústavu práva a právní vědy v Praze jako na vysoce prestižním ústavu v programu LL.M. - Master of Laws - specializace Rozhodce a mediátor. Kromě znalostí mi toto studium přineslo velkou řadu kontaktů v odborném právním světě a pro mé zákazníky pak jasnou oporu pro hledání a úspěšné řešení případných problémů a sporů o vady a poruchy ve stavebnictví.
V "Aktuality" na tomto webu jsou uváděny odborné články potvrzující tuto mou činnost. Disertační práci na téma " Optimalizace technického řešení jako podpora pro mimosoudní řešení sporů o vady a poruchy ve stavebnictví" rád poskytnu na vyžádání.

Spolupráce se společností AWAL s.r.o. - Expertní a projekční kancelář


V dlouholeté spolupráci máme možnost a jistotu vzájemné spolupráce na odborné a expertní úrovni nejen v jednotlivých případech, ale komplexně při rozvoji profese stavebních izolací a střešních plášťů jakož i materiálů pro tyto účely 

Spolupráce s expertní kanceláří Doc.Ing.Roman Vávra, PhD.


Tato spolupráce poskytuje možnost názorového tříbení v případě složitých případů hledání komplexní strategie předcházení a vedení sporů ve staveb včetně právně a technicky relevantního prokázání příčin a je obohacující o možnost vzájemné podpory a poskytnutí možné profesně expertní součinnosti.

Spolupráce se znalostními a znaleckými organizacemi


V profesní i expertní úrovni rád spolupracuji se znalostními a znaleckými  pracovišti mimořádné excelence :

Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně
Centrum AdMaS stavební fakulty VUT v Brně
Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
Stavební fakulta Českého vysokého učení v Praze
Kloknerův ústav Českého vysokého učení v Praze
Stavební fakulta Technické univerzity VŠB v Ostravě
Stavebná fakulta Technické univerzity Bratislava
Ústav práva a právní vědy o.p.s. Praha
Expertní kancelář Doc.Ing.Roman Vávra, PhD.  Praha 
Expertní a znalecká kancelář A.W.A.L. s.r.o. Praha
Znalecká kancelář Znalci a odhadci spol. s r.o. Brno
Expertní a projekční kancelář RKNT s.r.o. 

Úspěšný první rok provozní výroby a obchodního odbytu retenčních vtoků

Úspěšný první rok provozní výroby a obchodního odbytu retenčních vtoků


Před několika lety vznikl problém zadržování přívalových srážek na plochých střechách velkých průmyslových hal, aby nedocházelo k přetěžování kanalizační sítě, zejména v případech, kdy kanalizační síť není rozdělena na splaškovou a srážkovou.

Jediné řešení v té době se naskýtalo ozeleněním střechy nebo zřízením retenčních nádrží nebo vsakovacího systému.
Na rodinných a bytových domech má ozelenění střech význam. 
Pro průmyslové haly ozelenění význam bezesporu nemá, nemluvě o obrovských investičních nákladech. 
Retenční nádrže mají význam, pokud existuje uplatnění pro takto zadrženou vodu a to v případě průmyslových hal rovněž nebývá časté.
Vsakovací system je samozřejmě možný, ale retenční nádrže i vsakovací system jshou opatření rovněž s významnými investičními náklady.

Řešení, které je mým vlastním nápadem a je rovněž chráněné průmyslovým vzorem, bylo vytvoření tzv. retenčního vtoku, který při určité regulaci odtoku vody z přívalových srážek tut ovodu po určitou dobu zadrží na střeše a propouští ji do kanalizace postupně.

Od nápadu k vlastní realizaci a výrobě je obvykle trnítá a zdlouhavá cesta, ale tuto se díky výborné spolupráci se společnosti TOPWET podařilo překonat a letos na Veletrhu STŘECHY již prezentovat výrobek běžně seriově vyráběný a v roce 2021 osvědčený na několika prvních realizovaných projektech. 

Jsme přesvědčen a perspektivy zjištěné firmou TOPWET rovněž ukazují, že tento výrobek má svou budoucnost a při uplatnění ve stavebnictví znamená pro mnoho případů vhodné řešení jinak obtížně nebo draze řešitelného problému.
Informace o tomto výrobku a jeho možnostech buď přímo u mne nebo na technické podpoře společnosti TOPWET - www.topwet.cz
Spolupráce s TZUS Praha s.p.

Spolupráce s TZUS Praha s.p.


Po ověřovací etapě možností a vhodnosti spolupráce byla moje spolupráce a externí činnost pro Technický a zkušební ústav Praha s.p. rozjeta naplno.
Mám tak možnost pro případné potřeby a pokrýt i nejsložitější expertní vyjádření nebo znalecké posudky.

Aktuality

Získání nové znalecké licence

Získání nové znalecké licence


Obecnou část zkoušek jsem složil v lednu 2022 jako podmínku získání nové licence znalce podle nového znaleckého zákona. 
Ovšem do doby složení slibu do rukou ministra spravedlnosti jsem nemohl být nově zapsán a tak jsem jel podle staré licence.
Až v květnu 2023 bylo možné slib do rukou ministra složit a tak jsem od tohoto termínu zapsán v seznamu znalců nově a bez specializací, což umožňuje podstatně větší škálu činností 
DRIZORO - uvedení předního evropského výrobce speciálních materiálů na český trh

DRIZORO - uvedení předního evropského výrobce speciálních materiálů na český trh


Tak se podařilo rozběhnout spolupráci s excelentní španělskou firmou DRIZORO - výrobcem vynikajících materiálů pro sanace a hydroizolace betonových konstrukcí, hydroizolace střech , bazenů vodních a technologických nádrží, vodojemů , injektážní materiály pro zastavení přímých průsaků vody, materiály pro povrchovou úpravau a ochranu betonových konstrukcí, podlah a přímo pojížděných povrchů.

Vše podrobně k nalezení na www.drizoro.com a aktuálně z dění ve firmě a okolo ní na https://www.facebook.com/DrizoroSau/.

Toto úsilí bylo korunováno po roční snaze rozjetím činnosti  tuzemského zástupce společnosti DRIZOSAN - www.drizosan.com, když již v obtížné době bylo realizováno několik prvních dodávek na český trh.

Členství v Komoře soudních znalců

Členství v Komoře soudních znalců


Členství v Komoře soudních znalců neberu jen jako osobní ambici o prezentaci svých odborných a profesních kvalit, ale i jako možnost se zapojit a aktivně se podílet na zvyšování  prestiže a podpory celospolečenského uznání  znalecké činnosti, když tato činnost je v současné době dehonestována ze všech úrovní.
Znalecký posudek - pořizovat vlastními silami nebo vyčkat na zadání soudem?

Znalecký posudek - pořizovat vlastními silami nebo vyčkat na zadání soudem?


Posudek zadaný soudem a posudek opatřený účastníkem - velmi častý problém laické veřejnosti dožadující se "znaleckého posudku" za každou cenu, a poté, když zjistí skutečnou cenu, tak zájem výrazně ochladne. Ale tyto dva možné druhy obstarání posudku mají i praktická úskalí.
 
V soudních sporech jsou přípustné dva druhy znaleckých posudků:
- znalecký posudek, který si vyžádal soud (viz § 127 OSŘ),
- znalecký posudek, který opatřil a soudu předložil účastník řízení (viz § 127a OSŘ ).
 
Na posudek opatřený účastníkem řízení vzhledem k ustanovení § 127a OSŘ hledí stejně jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem. Posudek musí obsahovat kromě doložky znalecké navíc doložku typu "znalec si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku.

Nicméně lze předpokládat, že účastník řízení, který si zpracování posudku zaplatil, obvykle po znalci žádá, aby zpracoval takový posudek, který podpoří jeho stanovisko. Znalec se může do jisté míry snažit zadavateli, který ho platí, v rámci určitých limitů vyhovět. Posudek potom ale nemusí vykazovat nutný stupeň objektivní nezávislosti a nestrannosti (viz § 1, odst. 3 ZnalZ)

 
Praktické důsledky zmíněného problému: Každý účastník sporu předloží soudu "svůj" znalecký posudek a posudky předložené účastníky mají diametrálně odlišné závěry. Soud to řeší tak, že zadá zpracování vlastního posudku znalcem či znaleckým ústavem, jenž je placen soudem a posoudí věc zcela nezávisle (často jako tzv. revizní posudek). Řízení se tím však prodlužuje - místo hodnocení jednoho posudku se postupně hodnotí posudky tři, přičemž posudek revizní je obvykle brán jako rozhodující.

Je proto ke zvážení každého, zda usilovat předem o znalecký posudek nebo se nejprve poradit s právníkem, zda je vůbec smysluplné se soudit (vzhledem k cenové úrovni obsahu případného sporu a vymahatelnosti případného rozsudku) a kdy zajišťovat znalecký posudek vlastní cestou nebo vyčkat na zadání posudku soudem.
Obecná část zkoušky pro zápis do seznamu znalců podle nového znaleckého zákona

Obecná část zkoušky pro zápis do seznamu znalců podle nového znaleckého zákona


Úspěšně složená obecná část zkoušky pro nový zápis do seznamu znalců podle nového zákona 254/2019 Sb. o znalcích mne potěšila, současně přesvědčila, že i v zadání zkušebních otázek mohou být chyby.


Pokud se na tuto zkoušku chystáte, skutečně v případě po testu negativně vyhodnocené odpovědi využíjte možnosti argumentovat správnost své odpovědi.


Jak jsem zjistil i zpětně, ministerstvo ve více případech uznalo, že otázka nebyla formulovaná korektně a opravila ji. I když jsem v testu prospěl jen se dvěma "nesprávnými" odpověďmi, tak jsme argumentaci využil i proto, aby se do budoucna formulace otázek čistila.


Jak lze z výsledků testů zpětně dohledat, funguje to ve více případech.Zobrazit archiv aktualit

Reference

Zavedení retenčních vtoků do seriové výroby a běžných realizací

Zavedení retenčních vtoků do seriové výroby a běžných realizací


Před několika lety vznikl problém zadržování přívalových srážek na plochých střechách velkých průmyslových hal, aby nedocházelo k přetěžování kanalizační sítě, zejména v případech, kdy kanalizační síť není rozdělena na splaškovou a srážkovou.

Jediné řešení v té době se naskýtalo ozeleněním střechy nebo zřízením retenčních nádrží nebo vsakovacího systému.
Na rodinných a bytových domech má ozelenění střech význam. 
Pro průmyslové haly ozelenění význam bezesporu nemá, nemluvě o obrovských investičních nákladech. 
Retenční nádrže mají význam, pokud existuje uplatnění pro takto zadrženou vodu a to v případě průmyslových hal rovněž nebývá časté.
Vsakovací system je samozřejmě možný, ale retenční nádrže i vsakovací system jshou opatření rovněž s významnými investičními náklady.

Řešení, které je mým vlastním nápadem a je rovněž chráněné průmyslovým vzorem, bylo vytvoření tzv. retenčního vtoku, který při určité regulaci odtoku vody z přívalových srážek tut ovodu po určitou dobu zadrží na střeše a propouští ji do kanalizace postupně.

Od nápadu k vlastní realizaci a výrobě je obvykle trnítá a zdlouhavá cesta, ale tuto se díky výborné spolupráci se společnosti TOPWET podařilo překonat a letos na Veletrhu STŘECHY již prezentovat výrobek běžně seriově vyráběný a v roce 2021 osvědčený na několika prvních realizovaných projektech. 

Jsme přesvědčen a perspektivy zjištěné firmou TOPWET rovněž ukazují, že tento výrobek má svou budoucnost a při uplatnění ve stavebnictví znamená pro mnoho případů vhodné řešení jinak obtížně nebo draze řešitelného problému.
Informace o tomto výrobku a jeho možnostech buď přímo u mne nebo na technické podpoře společnosti TOPWET - www.topwet.cz
Stavební úřad jako rukojmí sousedských sporů

Stavební úřad jako rukojmí sousedských sporů


Poptávku znalecké podpory v případě poruch stavby vlivem sousední výstavby po podrobném zjištění všech podkladů, historie a souvislostí jsem vyhodnotil jako dlouholeté řešení sousedských sporů s argumentací stavebních poruch.
V tomto případě jsem se slušně omluvil a následující sdělení poslal i na místní stavební úřad. 
Od té doby tam mám volný přístup kdykoli na kafe - tedy na stavební úřad :)

Vážený pane .....

na základě Vaší poptávky mé spolupráce na řešení problémů spojených se vznikem poruch
na Vašem objektu údajně při rekonstrukčních pracích prováděných na sousedním objektu
,

si dovoluji po prostudování všech podkladů, které jste mi dal k dispozici, konstatovat:

- Celý problém se táhne již řadu let a jeho vznik je patrně způsoben nedostatečnou sousedskou
   komunikaci 
a oboustrannou vstřícností datující se zcela očividně již od zpracování investičního
    záměru a projektové dokumentace.

- Dále toto pokračovalo bezesporu v oboustranně nedostatečné komunikaci v průběhu rekonstrukce
   sousedního objektu 
dle Vašeho vyjádření dodnes nedokončené
- Místo oboustranně konstruktivní komunikace mezi stavebníkem a Vámi ( jako stranou jednání)
   byl přenesen 
celý problém zcela zbytečně na místně příslušný stavební úřad, jehož úkolem jsou
   určitě jiné a závažnější věci 
než řešení sousedských vztahových problémů maskovaných
   pod technické problémy
- Co se týká věcných a technických problémů vztahujících se na údajně vzniklé poruchy na Vašem
   objektu 
a údajných nároků stavebníka vůči Vám, ty jsou sice popisovány slovně v různých
   dokumentech, 
ale s velice problémovou časovou i věcnou prokazatelností a právní oprávněností

- Doložené statické zprávy  s omluvou považuji za technické popisy stavu a nikoli za statické posudky,
   chybí jim 
veškeré náležitosti řádného statického posudku a návrhu řešení vzniklého stavu
- Místně příslušný stavební úřad reaguje dle svých možností a daností konstruktivně a
   oboustranně korektně 
na podávané podněty, ale nemá výraznější pravomoci jak situaci řešit,
   pokud nebude na obou stranách 
dobrá vůle vzniklé problémy řešit oboustrannou dohodou.

 

Bohužel jsem ze svých zkušeností a mně postoupených podkladů a informací nucen
konstatovat, že vidím buď vyhrocení celého problému do soudního sporu, u něhož
mohu oprávněně předpovědět
 
dobu trvání na 4 – 5 let a náklady na každé  straně
v desítkách tisíc korun a možná i více, 
navíc s nejistým výsledkem.

Nebo se pokusíte o smírnou dohodu se sousedícím stavebníkem na konstruktivním
řešení oboustranně vznášených požadavků a vzniklých problémů a ušetříte si
(obě strany sporu) několik let psychické zátěže a vysoké náklady a dosáhnete
uspokojivého řešení výrazně rychleji a s několikanásobně nižšími náklady.

 

Pokud je stav takový, že diskusi o konstruktivním řešení není schopna nebo
ochotna zahájit ani jedna ze stran, doporučuji buď dohodu právních zástupců obou
stran nebo službu mediátora podle Vašeho výběru.

Ostatně po podání žaloby soud obvykle, než přikročí k soudnímu řízení, doporučuje
a někdy i nařizuje první povinné setkání s mediátorem.

 

Roli technicky orientovaného mediátora Vám mohu nabídnout i za svou osobu.

Jinak v tomto případě považuji svou další účast při řešení vzniklých problémů
za neúčelnou, neboť tyto problémy nepovažuji za řešitelné jinou cestou než smírnou
a konstruktivní dohodou.

 

Kopií tohoto sdělení informuji i místně příslušný stavební úřad jako orgán zmíněný
v mnoha mně postoupených podkladech.

 


Nejmenovaný památkově chráněný zámek v nejmenovaném městě

Nejmenovaný památkově chráněný zámek v nejmenovaném městě


Věcně smutná a technicky nepříjemná věc je skutečnost, když na dokončeném projektu obnovy památkově chráněného objektu po dokončení náročných prací v interieru spojených s obnovou povrchů a přenášením fresek se vyskytne fatální havárie. 
A to taková, že spadne celá omítková vrstva, která byla pracně vytvořena a na kterou byly přeneseny ještě pracněji původní fresky.
V rámci expertní činnosti jsem byl přizván k řešení technického problému, ale po seznámení se všemi skutečnostmi a podklady bylo zřejmé, že kromě věcného problému jde o synergii vlivů, kdy každý z účastníků výstavby od investora přes zadavatele, projektanta, VDS a subdodavatele až po TDI má každý svůj díl másla na hlavě. 
Soudní spor, ke kterému se to hrotilo, se mi podařilo sofistikovaným adresným rozborem všech příčin a problémů, zatím utlumit a přesvědčit všechny účastníky, aby se pokusili o vzájemnou dohodu směřující k co nejrychlejšímu a technicky funkčnímu odstranění této havárie. 
A že je lepší se společně dohodnout a věnovat finanční prostředky resp. součinnost na odstranění tohoto problému než je vydávat za nekonečné kroky v soudním sporu a obrovské náklady na právní zastoupení a znalecké posudky. 
Věc zatím není dořešena, ale již prvotní utlumení původní bojovné nálady všech zúčastněných  považuji za úspěch. 
Odborné stanovisko znalce k možnému technickému řešení vad a poruch a odhadu nákladů na jejich odstranění

Odborné stanovisko znalce k možnému technickému řešení vad a poruch a odhadu nákladů na jejich odstranění


Pro objednatele fyzickou osobu bylo zpracováno odborné stanovisko znalce k možnému technickému řešení vad a poruch projevujících se na rodinném domu postaveném v roce 1909, který od té doby nebyl technicky udržován a kdy v ulici proběhlo budování inženýrských sítí v hlubokých výkopech. Navíc se objekt nachází v lokalitě s jílovým podložím. 
Hlavním problémem byl vznik trhlin ve zdivu po provedení inženýrských sítí a uvedení ulice do původního stavu. Dále se vyskytly výrazné projevy vlhkosti zdiva v suterenu stoupající svislými konstrukcemi až do úrovně prvního podlaží a problém houpání stropů nad prvním podlažím jakož i uhnilých prvků střešního krovu v místech uložení na zdivu.
Po podrobné prohlídce objektu, zjištění ústních informací a prostudování naštěstí zachovalých fragmentů původní projektové dokumentace byla zpracována analýza stávajícího stavu, navrženy technologie k odstranění vad a poruch, popsány potřebné přípravné a realizační kroky včetně výkazů výměr jako podklad pro případné výběrové řízení a na závěr k výkazu výměr pak zpracovány rozpočty v úrovni ceníkových cen jako orientační podklad pro finanční rozvaju investora. 
Příjemné na této zakázce byla možnost pomoci člověkovi, který se v problematice stavebnictví obtížně orientuje a nádherná byla práce s původní projektovou dokumentaci a jejím provedením.
Audit a predikce životnosti střešního pláště obchodní centrum Praha 28.000 m2

Audit a predikce životnosti střešního pláště obchodní centrum Praha 28.000 m2


Obchodní centrum bylo postupně dobudováváno po jednotlivých etapách. V současné době se záměrem umístit na střechy maximum fotovoltaiky bylo vedením přijato moudré rozhodnutí  nejprve zjistit stav a možnou další životnost střešních plášťů , který má zhruba 28.000 m2 celkové plochy. Tato plocha se skládá ze zhruba deseti různých dílčích ploch v různých výškových úrovních. 
Audit byl proveden místním šetřením, sondami a průzkumy v průběhu dubna a května. Náročná fáze auditu pak byla provedení laboratorních zkoušek, zpracování všech získaných poznatků, dat a závěrečného doporučení.
Vizuální prohlídka střešního pláště a všech detailů s doplněním mechnického prověření spojů a detailů zkušební jehlou byla doplněna vlhkostním průzkumem s využitím impedanční defektoskopie a odběrem vzorků ze sond ke stanovení skutečné skladby na jednotlivých střešních plochách, zjištění skutečné vlhkosti a zejména pro získání vzorků hydroizolační folie pro ověření mechanické pevnosti spojů a mikroskopický průzkum stavu a struktury folie. Zejména mikroskopický průzkum stavu folie přinesl vysoce pozitivní výsledky jejího stávajícího stavu a na tomto základě možnost predikce další životnosti min.15 let.
Tento v mé praxi zatím nejnáročnější audit přinesl pro investora velmi pozitivní závěry v tom, že hydroizolační folie kromě zjevných mechanických poškození, dílčích rozlepení folie ve spojích a hlavně ne zcela dobře řešených detailů napojení je ve velmi dobrém stavu s perspektivou další životnosti min. 15 let a vlhkost tepelné izolace se vyskytuje pouze v místech lokálních poruch. 
Závěrečné doporučení auditu pak vyloučilo nutnost výměny kompletní skladby střešního pláště, poukázalo na nutnost provést celkovou opravu střechy před umístěním fotovoltaiky, pro umístění fotovoltaiky pak zpracovat samostaný projekt opatření souvisejících se zesílením a ochranou hydroizolace v místech jejího umístění a zejména potom poukázalo na bezpodmínečnou nutnost průběžného a systematického servise a údržby.
Zobrazit archiv referencí

Technická mediace

Rutinní nebo expertní přístup? Obojí má své důvody i specifika jakož i možnosti. A chce to jen trochu kreativity !

Rutinní nebo expertní přístup? Obojí má své důvody i specifika jakož i možnosti. A chce to jen trochu kreativity !


Vady a poruchy ve stavebnictví bývají ve většině případů vyvolané synergií řady dílčích negativních vlivů v investorské přípravě stavby, v procesu projektování, v etapě výstavby a konečně i v etapě užívání. Bohužel je to daň současné době, která na jedné straně je vysoce náročná na obsah i formu stavebního díla a jeho účelu, na straně druhé však je negativně poznamenaná mnohdy chybějící odborností osob v celém procesu zapojených a zejména pak tlakem na rychlost procesu při nejnižší možné ceně za činnosti jednotlivých odborných profesí. Důsledek se pak mnohdy dostavuje ve formě vad nebo v horších případech i poruch stavebních konstrukcí a objektů.

V případě dobré vůle všech zúčastněných lze tyto problémy řešit rychle a konstruktivně, ale vždy s vynaložením dodatečných nákladů neuvažovaných ve sjednané ceně díla.

Vzhledem k nákladům na tyto vyvolané práce však mnohdy dochází k názorovým odlišnostem na příčinu vzniku problému a tím i na finanční podíl zúčastněných na jeho odstranění. A vznikající konflikt vede nejen k časovým průtahům při odstraňování problému, ale ve většině případů i ke sporům, které vzhledem ke složitosti celého stavebního procesu od investorské přípravy stavby přes projektovou přípravu a realizaci stavby až po její užívání odhalují řadu nedostatků na straně každého zúčastněného a jejich exaktní právní řešení obvykle nepřináší naplnění individuálních představ zúčastněných stran sporu o jeho řešení.

Celý text na :

https://stavba.tzb-info.cz/izolace-strechy-fasady/20100-reseni-stavebnich-vad-a-poruch-rutinni-postup-nebo-expertni-pristup
Velmi zajímavý a inspirativní článek

Velmi zajímavý a inspirativní článek


Výhody a nevýhody mediace obchodních sporů
JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.   10.11.2015

Šetřit manažerský čas…

…a spořit peníze

Ochrana obchodních vztahů a ochrana dobrého jména

Kontrola nad průběhem řízení a nad výstupem

Neformálnost, pružnost a komplexnost

A dalo by se pokračovat…

Nevýhody a jejich léky

Přímá vykonatelnost mediační dohody


Celý článek na :

https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/vyhody-a-nevyhody-mediace-obchodnich-sporu

Proč se soudit a kazit si vztahy, když je možné najít dobrý kompromis

Proč se soudit a kazit si vztahy, když je možné najít dobrý kompromis


Hledání cesty k řešení sporů o vady a poruchy ve stavebnictví

Případné vady nebo poruchy ve stavebnictví se v mnoha případech daří vyřešit po vzájemné dohodě obou stran. V případě nemožnosti se shodnout se bohužel spor obvykle vyhrocuje do soudního řízení, které je ale prakticky zdlouhavé, ve svém průběhu i výrazně nákladné a v konci mnohdy oboustranně neuspokojivé. Existuje ale i cesta rychlejší, méně nákladná a obvykle ústící do konstruktivního výsledku, a to je spolupráce s odborníky v právní i technické oblasti – cesta tzv. mediace.

V případě civilních sporů o vady a poruchy ve stavebnictví neplatí uváděná průměrná délka soudního řízení vzhledem k tomu, že velmi obvykle k takovému řízení soud stanovuje znalce, který si určí své termíny pro zpracování posudku podle složitosti problému. A vzhledem k tomu, že tento posudek obvykle nebývá jednoznačně některou ze stran přijat, není výjimkou vyžádání posudku revizního. Délku soudního řízení rovněž výrazně prodlužují odvolání a vyžádání dalších podkladů, a tak soudní řízení o vady a poruchy ve stavebnictví bývají záležitostí několika roků.

A nejde jen o čas, po celou tu dobu strany sporu platí své právníky a tyto náklady se nenápadně, ale systematicky šplhají v závěru do překvapivých částek. A v mnoha případech výsledek soudního řízení nepřinese uspokojivé řešení pro žádnou ze stran sporu.

Příčina bývá hlubší, než si mnohdy odborná veřejnost uvědomuje, neboť obecné souvislosti jsou mnohdy mimo zřetel běžné praxe. Vady a poruchy ve stavebnictví bývají ve většině případů vyvolané synergií řady dílčích negativních vlivů v investorské přípravě stavby, v procesu projektování, v etapě výstavby a konečně i v etapě užívání. Bohužel je to daň současné době, která na jedné straně je vysoce náročná na obsah i formu stavebního díla a jeho účelu, na straně druhé však je negativně poznamenaná mnohdy chybějící odborností osob v celém procesu zapojených a zejména pak tlakem na rychlost procesu při nejnižší možné ceně za činnosti jednotlivých odborných profesí. Důsledek se pak mnohdy dostavuje ve formě vad nebo v horších případech i poruch stavebních konstrukcí a objektů.

V případě dobré vůle všech zúčastněných lze tyto problémy řešit rychle a konstruktivně, ale vždy s vynaložením dodatečných nákladů neuvažovaných ve sjednané ceně díla.

Vzhledem k nákladům na tyto vyvolané práce však mnohdy dochází k názorovým odlišnostem na příčinu vzniku problému, a tím i na finanční podíl zúčastněných na jeho odstranění. Vznikající spor následně vede nejen k časovým průtahům při odstraňování problému, ale ve většině případů i k soudním sporům, které vzhledem ke složitosti celého stavebního procesu od investorské přípravy stavby přes projektovou přípravu a realizaci stavby až po její užívání odhalují řadu nedostatků na straně každého zúčastněného a jejich exaktní právní řešení obvykle nepřináší naplnění individuálních představ zúčastněných stran sporu o jeho řešení.

Celý článek na :

https://stavba.tzb-info.cz/izolace-strechy-fasady/20605-hledani-cesty-k-reseni-sporu-o-vady-a-poruchy-ve-stavebnictvi

Certifikace

Komora soudních znalců


Komora soudních znalců

Certifikát IES


Certifikát IES

Jmenování docentem


Jmenování docentem

Diplom LL.M.


Diplom LL.M.

Jmenování znalcem


Jmenování znalcem

Autorizace


Autorizace

Pojištení autorizované osoby


Pojištení autorizované osoby

Pojištění znalce


Pojištění znalce

Diplom CSc.


Diplom CSc.

Kontakt

Kontaktní údaje
Doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
Sídlo: Kostelní 85/1 417 31 Novosedlice
Kancelář centrální : Kostelní 85/1 417 31 Novosedlice //// Kanceláře oblastní : Praha, Brno, Ostrava /// Slovensko - Bratislava, Liptovský Mikuláš
+420 603 530 445
info@tichomirov.com
azme8gw
10543295
DIČCZ54042816

Archiv aktualit

❮ Zpět na výpis aktualit
Fotografie
© 2024 Doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. | Administrace

Tato stránka používá malé soubory ukládané ve vašem prohlížeči (tzv. cookies) pro zajištění všech funkcí a měření návštěvnosti.

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat nebo cookies smazat.

Rozumím