Doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. LL.M.

Inženýrské a investiční služby

Inženýrské a investiční služby

 • Technický dozor investora
 • Kompletní inženýring pro stavebnictví
 • Příprava podkladů investora pro kolaudaci
Expertní a mediační služby

Expertní a mediační služby

 • Řešení stavebních vad a poruch
 • Optimalizace stavebních technologií
 • Mimosoudní řešení sporů ve stavebnictví
Soudně znalecké služby

Soudně znalecké služby

 • Soudně znalecké posudky
 • Odborná stanoviska soudního znalce
 • Spolupráce při rozhodčím a mediačním řízení

Vybrané reference

VGP Park Horní Počernice - Seznam.cz

VGP Park Horní Počernice - Seznam.cz


Poněkud hororový projekt, kdy developer typu "Postav za nejnižší cenu, prodej za nejvyšší cenu a zmiz" má v dodávce i zpracování stavebního projektu, který samozřejmě musí být nákladově co nejlevnější, chudák projektant nemá časový ani finanční prostor pro práci a zadavatel a budoucí uživatel - vysoce sofistikovaná společnost z IT profese netuší nic o stavebnictví, nemá specifikované své potřeby, ale tlačí na vše terminově i finančně a je zvyklá, že jedničky a nuly v hardwaru se chovají dle stisknutí tlačítka na klávesnici.
Nemocnice U Milosrdných Bratří

Nemocnice U Milosrdných Bratří


Rekonstrukce střechy na nemocničním objektu za plného provozu není až tak složitým problémem z hlediska technického a technologického, ale z hlediska logistiky procesů a tvrdého dohledu nad jejich dodržením je rozhodujícím prvkem umění empatické spolupráce s investorem, projektantem i dodavatele prací a zejména osobně s jeho pracovníky na stavbě. Rozhodně to byly dobré pokračovací lekce ze sociálné psychologie
Dětmarovice ČEZ

Dětmarovice ČEZ


Komplexní návrh rekonstrukce plochých střech výrobních i řídících jednotek za provozu sestávající z demontáže stávajícího střešního pláště i nosné konstrukce plochy střechy, zesílení nosné konstrukce střechy, montáže nové nosné konstrukce plochy a montáže kompletního střešního pláště včetně všech detailů a souvisejících klempířských i zámečnických konstrukcí. Návrh technologiíí i logistiky montážních postupů byl klíčovým bodem celého projektu, neboť vše probíhalo za plného provozu jak výrobních jednotek tak zejména řídícího centra elektrárny. 
Hotel International

Hotel International


Jedna z prvních realizací ozeleněné střechy v Brně mne přivedla ke komplexnímu řešení veškerých hydroizolačních souvislostí na přístavbě fittnes centra k hotelu International v Brně. Nebylo vždy jednoduché skloubit představu investora o maximální spolehlivosti a životnosti hydroizolací s představou vyššího dodavatele  na maximální minimalizaci nákladů - ale i to při troše empatie a přemíře technických znalostí se může podařit.
Zámek Hluboká

Zámek Hluboká


Řešení hydroizolační problematiky v objektech památkové péče je mimořádně náročná záležitost, kde je nutné vhodně kombinovat současné znalosti technické s citlivým přístupem a respektováním historické substance památkového objektu. Tento přístup jsem se učil a prohluboval v první polovině 90.let 20.století ve spolupráci s významným architektem z oblasti památkové péče a rekonstrukcí památkových objektů ing.arch.Tomášem Šantavým na projektech Národní památník Vítkov v Praze na Žižkově, Rudolfinum - Dům umělců Praha, Obecní dům Praha, Karlův most Praha a následně poté mohl uplatnit na řadě dalších projektů jako rekonstrukce Státního divadla Košice, zámku Červená lhota, řadě kašen v různých městech a konečně i na tomto projektu.
Červená lhota

Červená lhota


Nádherná práce na kompletní renovaci fasády spojující hydroizolační problematiku s problematikou obnovy fasády a zajištění její maximální životnosti. To vše je možné při dobré komunikaci se všemi články projektu a s možností uplatnit materiály nejvyšší kvality, což v tomto případě představovaly sofistifikované silikátové  materiály a technologie renomované společnosti KEIM a v oblasti problematiky vhlkosti osvědčené společnosti BAYOSAN.   Práce realizované v roce 1997 jsou ke shlédnutí bez jakéhokoli problému v současnosti  i po téměř 25 letech. 

Aktuality

Článek v Materiály pro stavby - celý článek zde :


Optimalizace technického řešení vedoucího k odstranění vad
a poruch jako podpora vyřízení sporů mimosoudní cestou

Hlavním důvodem sporů o odstranění vad a poruch je nejen různá představa obou stran o způsobu odstranění, ale hlavně s tímspojená výše nákladů. Pokud se strany nedohodnou, obvykle ústí
tento problém do soudního řízení, které je v současné době dlouhé, nákladné a ne vždy přináší pozitivní výsledky. 
Mimosoudní řešení sporů je podstatně rychlejší, probíhá v pozitivnější atmosféře, a pokud se v jeho rámci podaří s pomocí expertů optimalizovat náklady naodstranění vad a poruch, pak obvykle končí smírnou dohodou.

Článek v TZB info


Hledání cesty k řešení sporů o vady a poruchy ve stavebnictví
RECENZOVANÝ

Případné vady nebo poruchy ve stavebnictví se v mnoha případech daří vyřešit po vzájemné dohodě obou stran. V případě nemožnosti se shodnout se bohužel spor obvykle vyhrocuje do soudního řízení, které je ale prakticky zdlouhavé, ve svém průběhu i výrazně nákladné a v konci mnohdy oboustranně neuspokojivé. Existuje ale i cesta rychlejší, méně nákladná a obvykle ústící do konstruktivního výsledku, a to je spolupráce s odborníky v právní i technické oblasti – cesta tzv. mediace.Prohlubuji své znalosti v oblasti práva pro zdokonalení služeb pro Vás


Studium na Ústavu práva a právních věd o.p.s. v Praze v oboru LL.M. - Magister of Laws - specializace Rozhodce a mediátor - mi umožní podstatně lépe pracovat v inženýrské, expertní i znalecké oblasti v souladu s právními předpisy i hledat možnosti pro úspěšné soudní řízení nebo hledání mimosoudního řešení sporů.
Zobrazit archiv aktualit

Spolupráce

Dlouholetá spolupráce v odborné, pedagogické i výzkumné činnosti s Fakultou stavební VUT v Brně

Dlouholetá spolupráce v odborné, pedagogické i výzkumné činnosti s Fakultou stavební VUT v Brně


Odkud člověk vyšel, tam se rád vrací, zejména když kontakt nebyl nikdy přerušen. Osobní naplnění preferovaného  úzkého spojení teorie s praxí je radostným faktem. S tím spojená možnost čerpat teoretické podklady do praxe a současně předávat praktické pohledy v pedagogické i vývojové oblasti je opravdu  přínosná pro všechny zúčastněné a posunuje české stavebnictví výrazně vpřed.

Dík patří zejména partnerům ze Stavební fakulty VUT v Brně 
Ústavu pozemního stavitelství  http://pst.fce.vutbr.cz
Ústavu technologie stavebních hmot a dílců http://www.fce.vutbr.cz/thd
Ústavu betonových a zděných konstrukcí http://www.bzk.fce.vutbr.cz
Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb http://tst.fce.vutbr.cz
Ústavu stavební ekonomiky a řízení   http://www.fce.vutbr.cz/EKR
Ústavu technických zařízení budov  https://www.tzb.fce.vutbr.cz/
a samozřejmě i Centru AdMaS jako významnému výzkumnému centru  https://admas.eu/

Spolupráce s Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně


Tato spolupráce vznikla v době mého  přípravného studia pro soudně znaleckou činnost a postupně vygradovala do obhajoby habilitace a získání titulu docent pro obor soudní inženýrství na tomto ústavu. Ve své odborné činnosti tuto spolupráci budu rád rozvíjet a prohlubovat 

Spolupráce s Ústavem práva a právní vědy o.p.s. Praha


Ve své odborné a expertní činnosti jsem v řadě případů návrhem optimalizace technického řešení odstranění vad a poruch přispěl nejen k úspěšnému věcnému výsledku, ale zejména k zamezení exkalace problémů a rozporů  do soudního sporu. V současné době přetížení soudů a finančně, časově i psychicky náročného soudního řízení se prohlubuje tendence k hledání mimosoudního řešení sporů. V této oblasti pak hraje roli rozhodčí řízení ale zejména mediace jako zákonná možnost řešení sporů. V oblasti obchodní mediace a zejména pak mediace ve stavebnictví je velmi málo profesně zkušených odborníků. Možnost spojení stavební odbornosti s profesní znalostí procesních postupů v mediaci a hledání mimosoudního řešení mne přivedla k profesnímu  studiu na Ústavu práva a právní vědy v Praze jako na vysoce prestižním ústavu v programu LL.M. - Master of Laws - specializace Rozhodce a mediátor. Kromě znalostí mi toto studium přineslo velkou řadu kontaktů v odborném právním světě a pro mé zákazníky pak jasnou oporu pro hledání a úspěšné řešení případných problémů a sporů o vady a poruchy ve stavebnictví.
V "Aktuality" na tomto webu jsou uváděny odborné články potvrzující tuto mou činnost. Disertační práci na téma " Optimalizace technického řešení jako podpora pro mimosoudní řešení sporů o vady a poruchy ve stavebnictví" rád poskytnu na vyžádání.

Spolupráce se společností AWAL s.r.o. - Expertní a projekční kancelář


V dlouholeté spolupráci máme možnost a jistotu vzájemné spolupráce na odborné a expertní úrovni nejen v jednotlivých případech, ale komplexně při rozvoji profese stavebních izolací a střešních plášťů jakož i materiálů pro tyto účely 

Spolupráce s expertní kanceláří Doc.Ing.Roman Vávra, PhD.


Tato spolupráce poskytuje možnost názorového tříbení v případě složitých případů hledání komplexní strategie předcházení a vedení sporů ve staveb včetně právně a technicky relevantního prokázání příčin a je obohacující o možnost vzájemné podpory a poskytnutí možné profesně expertní součinnosti.

Spolupráce se znalostními a znaleckými organizacemi


V profesní i expertní úrovni rád spolupracuji se znalostními a znaleckými  pracovišti mimořádné excelence :

Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně
Centrum AdMaS stavební fakulty VUT v Brně
Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
Stavební fakulta Českého vysokého učení v Praze
Kloknerův ústav Českého vysokého učení v Praze
Stavební fakulta Technické univerzity VŠB v Ostravě
Stavebná fakulta Technické univerzity Bratislava
Ústav práva a právní vědy o.p.s. Praha
Expertní kancelář Doc.Ing.Roman Vávra, PhD.  Praha 
Expertní a znalecká kancelář A.W.A.L. s.r.o. Praha
Znalecká kancelář Znalci a odhadci spol. s r.o. Brno
Expertní a projekční kancelář RKNT s.r.o. 

Certifikace

Diplom LL.M.


Diplom LL.M.

Certifikát IES


Certifikát IES

Jmenování docentem


Jmenování docentem

Jmenování znalcem


Jmenování znalcem

Autorizace


Autorizace

Diplom CSc.


Diplom CSc.

Technická mediace

Ten překrásný pocit, že nemusíte chodit k soudu

Ten překrásný pocit, že nemusíte chodit k soudu


Mediace je dobrovolné mimosoudní řešení sporů za pomoci třetí nezávislé osoby – mediátora.Mediátor je nestranná osoba, která pomáhá stranám ve vzájemné komunikaci.

Mediátor umožňuje stranám vidět pohled druhé strany, vyjádřit své názory a potřeby ohledně konfliktu, ve kterém se strany nacházejí. V procesu mediace strany mohou uzavřít dohodu, jejíž obsah zcela závisí na vůli stran (tedy v rámcích zákona a jiných okolností, na které je třeba brát zřetel.)

Mediace také může být tzv.mezikrokem před soudním řízením, kde strany mají možnost si v důvěrném prostředí vyjasnit situaci, na což by v soudním řízení nebyl prostor.Oproti soudnímu řízení je mediace, rychlejší, není tak finančně nákladná, probíhá v diskrétním prostředí a nabízí konstruktivní řešení s ohledem na budoucnost.

Pod technickou mediací pak rozumím o stupeň vyšší spolupráci, kdy nestranná osoba hledá a navrhne technické řešení k odstranění vady nebo poruchy, které je funkčně a technicky korektní a přitom pro toho, kdo má odstranění vady nebo poruchy provést cenově únosná. Nutno rovněž zdůraznit, že příčiny a souvislosti vzniku vady nebo poruchy nebývají vždy pouze na jedné straně problému, ale že v mnoha případech je důvodem problém postupně narůstající od investičního záměru přes nedostatečné zpracování projektové dokumentace a dále přes nesprávně uzavřené smluvní vztahy a často nedbalé a chaosem provázené řízení stavby až po nedostatky a nedbalost v užívání a údržbě objektu.

Tyto všechny faktora pak výrazně negativně ovlivňují případné soudní řízení a výrazně zvyšují jeho náklady. Vhodnost  smírného řešení a prevence vzniku sporu je pak nasnadě.

Kontakt

Kontaktní údaje
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
Sídlo: Pulkrábkova 3, 621 00 Brno
Kancelář centrální : Mírová 87/2 679 04 Adamov //// Kanceláře oblastní : Praha, Ostrava a Teplice - Novosedlice /// Slovensko - Bratislava a Liptovský Mikuláš
+420 603 530 445
info@tichomirov.com
azme8gw
10543295
DIČCZ54042816

Archiv aktualit

1 

❮ Zpět na výpis aktualit
Fotografie
© 2020 Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. | Administrace

Tato stránka používá malé soubory ukládané ve vašem prohlížeči (tzv. cookies) pro zajištění všech funkcí a měření návštěvnosti.

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat nebo cookies smazat.

Rozumím